Start

ÖSTERGÖTLANDS BEAGLEKLUBB

NYHETER


ÅRSMÖTE 2020 - NYTT DATUM

Härmed kallas medlemmar i Östergötlands Beagleklubb till årsmöte.

Tid: Söndag den 14 juni kl 15.00

Plats: Eklidens Festplats, Västra Harg


Info Ekliden: www.vastraharg.com/ekliden

Skrolla sen ned på sidan för vägbeskrivning och GPS-koordinater.

Mötet hålls utomhus, under tak.

Ingen servering, men det är ok att ta med egen fika.


Vi uppmanar alla att följa de regler som Folkhälsomyndigheten har fastställt gällande Covid-19.


För frågor, kontakta någon i styrelsen

*****


ÅRSMÖTE 2020

 

Dagordning

 

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Justering av röstlängden
 • 3. Val inom eller utom sig av ordförande för mötet
 • 4. Styrelsens anmälan om protokollföring
 • 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 • 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke medlem
 • 7. Fråga om behörig utlysning av mötet
 • 8. Fastställande av dagordningen
 • 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse
 • 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om enligt dessa uppkommen

         vinst eller förlust

 • 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
 • 13. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
 • 14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 • 15. Val av två revisorer och revisorssuppleant
 • 16. Val av ordförande intill nästa årsmöte
 • 17. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
 • 18. Val av valberedning enligt § 9 i stadgarna
 • 19. Beslut om omedelbar justering av paragraferna 15 - 18
 • 20. Behandling av insända förslag eller motioner
 • 21. Övriga ärenden
 • 22. Utdelning av vandringspriser och diplom
 • 23. Mötets avslutande

Östergötlands Beagleklubb


Adressändringar och mejladress lämnas till

SKK

Svenska Kennelklubben administrerar vårt medlemsregister som också används för utskick av tidningen Beagle


Till SKK

Kontaktformulär